Behoud erfgoed, architectuur en groen in Mariaburg

Op 10 februari 2018, over deze onderwerpen: dorp in de stad

Het college keurde op vrijdag 9 februari op initiatief van N-VA schepen Rob van de Velde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de wijk Mariaburg in Ekeren goed. Dit plan verzekert het behoud van de architecturale eigenheid van de wijk, en van het aanwezige groen en erfgoed. Het RUP wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.Het college keurde vandaag op initiatief van N-VA schepen Rob van de Velde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de wijk Mariaburg in Ekeren goed. Dit plan verzekert het behoud van de architecturale eigenheid van de wijk, en van het aanwezige groen en erfgoed. Het RUP wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

De opmaak van dit RUP werd ongeveer 10 jaar geleden op gang getrokken door de Wijkwerking Mariaburg vanuit de vaststelling dat er steeds meer druk kwam te liggen op de wijk ten gevolge van grote nieuwbouwprojecten. Helaas geraakte de opmaak eind vorige legislatuur in het slop. “Na hard trekken en sleuren slaagden we er in het RUP opnieuw op rails te krijgen”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx. En nog: “ Ik ben bijzonder verheugd dat we dit lange proces eindelijk rond hebben gekregen en dat we er voor zorgen dat het unieke, waardevol en groene karakter van Mariaburg nu definitief verankerd wordt”.

Een aangename, groene buurt

Het plangebied is gelegen in het district Ekeren. In het noorden wordt het gebied begrensd door de Kaartse beek, de grens met de gemeente Kapellen. In het oosten vormt de Kapelsesteenweg de grens van het gebied. Het noordelijke deel van het plangebied behoort tot de wijk Mariaburg, het zuidelijke deel tot de wijk Donk.

Dit RUP verzekert het behoud van groen, erfgoed en de architecturale eigenheid van de wijk Mariaburg. De doelstellingen van het RUP werden vertaald in algemene voorschriften voor heel de wijk, en bijzondere voorschriften voor bepaalde gebieden in de wijk.

Het RUP heeft als doel

  • het historisch waardevolle karakter van de wijk te vrijwaren en beschermen en het typische woonkarakter te behouden;
  • zowel voor openbaar als privaat groen garanties uit te werken opdat de bouwmogelijkheden worden afgestemd op het waardevolle groene karakter van het plangebied;
  • de ontwikkelingsmogelijkheden te sturen waarbij na onderzoek drie binnengebieden in aanmerking komen voor inbreidingsprojecten;
  • langs de Kapelsesteenweg de kleinhandelszaken en residentiële functies een duidelijke plaats te geven en de verlinting tegen te gaan;
  • verblijfsrecreatie mogelijk te maken ter hoogte van het lokaal van de jeugdbeweging.

Voorschriften

Om aan deze richtlijnen te voldoen, worden de doelstellingen van het RUP vertaald naar algemene en bijzondere voorschriften. De algemene voorschriften gelden voor het volledige plangebied en hebben betrekking op onder meer de harmonieregel, het referentiebeeld en de overgangsmaatregelen voor zaken of gebouwen die nu nog niet beantwoorden aan de criteria van het RUP. Concreet betekent dit dat wijzigingen in het straatbeeld of nieuwe bebouwing in overeenstemming moeten zijn met de omringende panden (die als referentiebeeld dienen) en met de stedelijke context.

In de bijzondere voorschriften worden de verschillende bestemmings- en overdrukzones beschreven. De bestemmingszones zijn zones met een specifieke bestemming en daaraan verbonden richtlijnen. Overdrukzones zijn delen van een bestemmingszone waarvoor aanvullende richtlijnen gelden.

Groen licht voor RUP

In de zomer werd het ontwerp van het RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad, waarna gedurende 60 dagen een openbaar onderzoek volgde. Tijdens deze periode konden bezwaarschriften worden ingediend. De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) bracht advies uit over de ingediende bezwaarschriften. Op basis daarvan werd het RUP op enkele punten aangevuld, aangepast en verduidelijkt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is