Reactie districtsburgemeester Koen Palinkcx op dossier Hoekakker

Op 4 oktober 2018

Beste,

Bij deze wil ik toch even reageren op de persoonlijke aantijgingen op de sociale media met betrekking tot Hoekakker.

Wat Hoekakker betreft heb ik en hebben wij met N-VA Ekeren inderdaad in 2012 gesteld dat we zouden ijveren voor het vrijwaren van Hoekakker. Op dat moment in de wetenschap dat de waterproblematiek een cruciaal gegeven was in het verhaal, want dat was de voorwaarde die in 2009 gesteld werd door de Vlaamse overheid en ook door het toenmalig stadsbestuur om de Hoekakker vanaf  eind 2015 al dan niet te kunnen ontwikkelen. In het Ekers bestuursakkoord gesloten tussen N-VA, CD&V en Open VLD was sprake van  dat wij al onze mogelijkheden inzetten om er voor te zorgen dat Hoekakker en Puihoek, groene en open ruimte blijven.

Wij zijn dus aan de slag gegaan met de ambitie om Hoekakker zo maximaal  als mogelijk te vrijwaren van bebouwing. Hebben wij ons woord niet gehouden?  We staan recht in onze schoenen en hebben er als districtsbestuur alles aan gedaan om Hoekakker zo  open mogelijk te houden. Maar mensen moeten er ook geen karikatuur van maken. Het is de gemeenteraad en het stadscollege die finaal beslissen. Het district adviseert in deze. En het districtsbestuur speelt ook de rol die het heeft, met name lobbyen voor Ekeren en voor onze wijken.

Toen de voorbije jaren duidelijk werd dat er oplossingen mogelijk waren voor de  waterproblematiek, verviel het argument dat Hoekakker niet bebouwd zou kunnen worden omwille van watergevoeligheid. Juridisch heb je op dat moment  geen argumenten om de aanvraag van een eigenaar om te bouwen op bouwgrond (!)  zonder meer van tafel te vegen. Het is op dat moment dat zowel de stad als het district zijn beginnen onderhandelen met de eigenaars/ontwikkelaars rond de randvoorwaarden en de beperkingen aan het project.

En het district heeft binnen de mogelijkheden die het heeft, en ikzelf vanuit mijn rol als districtsburgemeester gedaan wat we konden doen. De waarheid heeft zijn rechten :

Het is op initiatief van dit districtsbestuur dat Hoekakker I (gronden tussen G Stijnenlaan en Prinshoeveweg) en Hoekakker II (gronden aan Laar en vroegere Sint Lucaskliniek) uiteindelijk opgenomen werden in de lijst van watergevoelige signaalgebieden. Van Hoekakker II wordt ook zeer duidelijk gesteld dat deze niet bebouwbaar zijn en herbestemd moeten worden.
Het is op initiatief van dit districtsbestuur dat er voor Hoekakker een RUP werd gemaakt, waarbij  haast 2/3de van het gebied omgezet werd van woongebied naar Parkgebied. Dit wil zeggen dat in de toekomst de ganse site voor 80% uit groen zal bestaan. Park en tuinen zullen meer dan 14 ha beslaan. 10% wordt bebouwd, de overige 10% zijn de straten en pleintjes.
Zelfs een in deze onverdachte bron als Natuurpunt heeft duidelijk gesteld dat Hoekakker geen natuurwaarde heeft en dat je beter kan strijden voor het behouden van andere open ruimte en gebieden met een hogere natuurwaarde.
Het is op initiatief van dit bestuur dat er serieuze ingrepen werden gedaan in het Laar en in de Prinshoeveweg- Jozef Ickxstraat om de afwatering te verbeteren in kader van terugdringen van mogelijke wateroverlast in gans de Donk.
Het is dit bestuur dat er bij de stad en de ontwikkelaars voortdurend op heeft aangedrongen om  de waterstanden op Hoekakker maandenlang te monitoren en daar de nodige conclusies uit te trekken naar mogelijke oplossingen. Daar is de omvattende studie van IMDC uit voortgekomen en is ook de oplossing voortgekomen om 40.000m³ water op Hoekakker te kunnen bufferen, drie keer zo veel als  noodzakelijk werd geacht in de  studies. Dus zelfs als de studie er stevig naast zou zitten, voorziet de buffer nog steeds het drievoud!
Het is op initiatief van het district dat het aantal bouwlagen werd verminderd tot maximaal 4 en het aantal wooneenheden teruggedrongen  naar maximaal 450 (nu gegarandeerd 360) ipv. 630 eenheden.
Het is door de druk van het districtsbestuur dat de stad voor de eerste keer het principe van de stedenbouwkundige ontwikkelingskost heeft opgelegd aan de ontwikkelaars waarbij ze voor meer dan 2,6 miljoen € ingrepen moeten doen buiten het project zelf, waaronder voor 2 miljoen € mobliteitsingrepen voor de omliggende buurt.
Wij voeren momenteel gesprekken met het Vlaams Gewest voor de aanleg van een extra baanvak tussen Laar en oprit autostrade, met een afslag voor de lichten zodat het kruispunt de voertuigen veel sneller en efficiënter kan doen doorstromen. Want hier situeert zich inderdaad een knelpunt voor het ontsluiten van de wijk.

 

Zowel vanuit de stad (u mag dit geloven of niet) als vanuit de ontwikkelaars kregen we voortdurend te horen het hard te hebben gespeeld en het onderste uit de kan te hebben gehaald. Dit toont toch aan dat we  gedaan hebben wat we moesten doen, dat is vechten voor het maximale behoud van een open, groene Hoekakker.

 

En ja, in de politiek kan je niet alles binnen halen, in de politiek is het nu eenmaal zo dat je geconfronteerd wordt met verschillende overheden en bestuurslagen die in alles hun zeg hebben en ook beslissingen nemen. Met deze realiteit moeten wij werken.

 

Finaal heeft de stad het licht op groen gezet voor het RUP Hoekakker en dus ook voor het verder ontwikkelen van het project. Het stadsbestuur deed dit weloverwogen en nadat alle, maar dan ook alle adviezen van de verschillende adviesverlenende instanties gunstig waren, inclusief de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordeningen, samengesteld uit burgers en specialisten.

 

Juridisch kon de stad niet anders dan het project te laten doorgaan, zo niet zou dit een gigantische schadeclaim opleveren vanuit de ontwikkelaars. En wie denkt u dat  de middelen moet ophoesten om tegemoet te komen aan zo een miljoenen claim? Juist, de belastingbetaler!

 

Hoekakker tegenhouden zou een daad van slecht bestuur geweest zijn , gelet op voorgaande.

Het is dan ook met een zeer ruime meerderheid van 43 op 58 raadsleden (N-VA, CD&V, Open VLD , SPa)  ofwel 74% dat de Antwerpse gemeenteraad goedkeuring heeft gegeven aan het RUP en daaruit voortvloeiend werd ook de bouwvergunning afgeleverd om het park aan te leggen. En in een vertegenwoordigende democratie telt finaal toch de beslissing die een liefst zo ruim mogelijke meerderheid neemt.

 

Daarmee is ook een einde gekomen aan het politieke proces en  politieke partijen die nu in volle verkiezingstijd beweren dat ze Hoekakker alsnog gaan tegenhouden vertellen larie.

 

Het actiecomité dat we respecteren is in beroep gegaan tegen bouwvergunning en tegen het RUP en het is nu aan deze beroepsinstanties/rechtscollege om te oordelen of het project al dan niet verder kan gaan.

 

De politiek komt hier niet in tussen. Dus of er een park en bebouwing komen hangt in hoge mate van de raad van State af. En die beslissing zal bepalend zijn. En wij wachten nu af tot daar duidelijkheid over is.

 

Wat wij vanuit N-VA de voorbije dagen gedaan hebben is gewoon de puntjes op de i gezet in de brief omdat er de voorbije maanden ook uit politiek hoek flagrante leugens verteld werden alsof de Hoekakker oa. zou bebouwd worden met 400 sociale woningen. Daar is uiteraard niets van aan en het is dan ook onze plicht en ons goed recht als grootste bestuurspartij in Antwerpen en Ekeren om op zulke uit de lucht gegrepen verklaringen te reageren.

 

In de wetenschap dat ik, noch anderen er wellicht in zullen slagen om u te  overtuigen met onze argumenten sluit ik af met een persoonlijke noot. Ik ben in de wijk Donk opgegroeid, en liep hier school. Mijn familie woont reeds generaties op de Donk. Mijn beide grootvaders waren nog burgemeester van het onafhankelijke Ekeren. Ik ben jaren geleden in de politiek gestapt om het op te nemen voor Ekeren binnen de grote stad. In de 18 jaar dat ik aan politiek doe heb ik (samen met vele collega’s) heel wat kunnen doen voor Ekeren en hebben we ook veel kunnen realiseren voor de Donk.  Dat kan niemand ontkennen! Ik heb gevochten voor een leefbare Hoekakker en zal daar ook in de toekomst over blijven waken. Dit is mijn wijk, mijn dorp, hier leef ik. Daarom zal ik de Donk en de Donkenaren nooit loslaten.

 

Met oprechte Donkse groet,

 

Koen Palinckx

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is